Prosjekter

For IT-Forum Bodø er prosjekter og prosjektaktivitet en viktig driver. I perioden 2012 - 2016 var rekrutteringsprosjektet RecruIT et stort og suksessfult prosjekt som bidro til svært høyt aktivitetsnivå. For tiden jobber vi med å forme et prosjekt rettet mot lærere og lærerstudenter, for å få opp deres digitale kompetanse og interesse.

RecruIT 2012 - 2016

Gjennom ulike tiltak og aktiviteter jobbet vi for å nå hovedmålet for prosjektet, som var å bedre rekrutteringsgrunnlaget for IT-næringen og andre virksomheter som trenger høyt kvalifiserte IT-tilsatte. Dette gjorde vi blant annet gjennom å arrangere en årlig inspirsasjonsdag med elever og studenter som primær målgruppe (det er videreført også i 2017 og 2018 over IT-Forum Bodø sitt ordinære budsjett), kvartalsvise nettverksmøter (delvis videreført), deltakelse på utdanningsmesse (videreført), mentorordning for skoleklasser og studenter, samt studiereise for å lære av Luleå og Silicon Valley. I tillegg gjorde prosjektet at vi ble direkte aktivisert inn mot utdanningspolitikk for IT-fag. Vi, i samarbeid med skolene selv og Nordland fylkeskommune sørget for at Bodin og Fauske VGS IKT Servicefag ble med i en nasjonal prøveordning hvor programmering ble tatt inn som fag, og tjenesteutviklerfaget kunne velges som fagbrevretning -i tillegg til den tradisjonelle driftsteknikerretningen. På kort tid medførte dette at man gikk fra et tilfelle der enkeltelever ikke fikk læreplass på grunn av at etterspørselen etter driftsteknikere ikke var stor nok i næringslivet, til det faktum at bedrifter som ønsket lærling ikke fikk tak i lærlinger. Strengt tatt positivt - da elevene kom seg ut i lære. Ikke like positivt for alle bedriftene som ikke fikk tak i lærling da. Nå er det besluttet at elever i hele landet vil få denne muligheten, og IKT kommer inn som egen studieretning på yrkesfag, der det tidligere lå under Service og samferdsel. Vi tar med noen kulepunkter fra Fauske videregående skole som var ivrige deltakere på våre arrangementer:

Som lærer på klassen har jeg følgende momenter:

  • Mer motiverte elever
  • Får løftet undervisningen ut av klasserommet
  • Elevene får møte bedrifter og knyttet kontakter med næringslivet og de tøffeste får ordnet seg læreplass og utplassering
  • Elevene får møte IKT-klassen på Bodin Vgs og får knyttet kontakter.
  • Vi får også møte IT-folk fra andre deler av verden og se hva de er opptatt av innenfor IT
  • Elevene får mer interesse for temaer som f. eks programmering og starter på dette etter samlingene på Recruit

Jan Martin Svendsen, Fauske VGS IKT

Digital Agenda - 2019 (?)

I 2018 fikk vi innvilget en forprosjektsøknad fra Nordland fylkeskommune for å se hva vi fra IT-Forum Bodø sin side kan bidra med slik at Bodø kommune og omegn kan oppfylle regjeringen sin nye digitale strategi for grunnskolen og videregående opplæring. Statsminister Erna Solberg uttalte: - Vi vil at forståelse for koding og teknologi skal inn i læreplanene allerede fra barneskolen. Med denne strategien peker vi inn i et nytt tiår for norsk skole. Denne uken har over 60 000 norske seksåringer begynt på skolen. Mange av dem kommer til å jobbe i yrker vi ennå ikke vet hva er. Den digitale utviklingen går raskere og raskere. Skal vi ruste barna våre best mulig for fremtiden, må skolen sitte i førersetet i denne utviklingen.

I arbeidet som gjøres med Digital Agenda har vi hatt møter med grunnskole, videregående skole og høyere utdanning (primært lærerutdanningen ved Nord universitet) for å diskutere temaet. Vi jobber per dags dato med å se på hvordan vi eventuelt kan bidra inn i dette.