Vemund Kristiansen

vemund@nordkontakt.no

Styremedlem, Nordkontakt