Bodø kommune

Bjørn Inge Furunes
bjorn.inge.furunes@bodo.kommune.no
48 19 18 82

IKT-kontoret – Bodø kommune

IKT kontoret har det overordnede ansvaret for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Bodø kommune. Kontoret setter rammene for anvendelse av IKT i kommunen, utvikler strategier og har ansvaret for styring av kommunens IKT portefølje.

Drift

Kontoret skal sikre at kommunens IKT portefølje har tilstrekkelig driftsstabilitet, imøtekommer lovpålagte krav til sikkerhet og driftes innenfor budsjetterte rammer. IKT kontoret skal tilby en helpdesk tjeneste som sikrer kommunens brukere en profesjonell veiledning ved feilsituasjoner og som er bindeleddet mellom brukerne og IKT kontoret.

Bestiller rollen

Ved å videreutvikle kompetansen som profesjonell bestiller skal IKT kontoret sikre at Bodø kommune gjennom rammeavtaler, lisensavtaler, outsourcings avtaler med mer får maksimalt igjen for investerte IKT midler.

Rådgivning & Utvikling

Gjennom profesjonell rådgivning ut mot fagmiljøene skal IKT kontoret sikre at kommunen får gode funksjonelle løsninger som lar seg enkelt integrere med øvrig IKT portefølje. 

Bystyret prioriterer høyt arbeidet med modernisering og effektivisering av kommunale tjenester. IKT kontoret skal i denne sammenheng være en aktiv pådriver og innovativ bidragsyter. I arbeidet med digitalisering av kommunale tjenester vil anvendelse av ny teknologi spille en nøkkelrolle.

www.bodo.kommune.no