Salten Regionråd

Tom Erik Holteng
tom.erik.holteng@salten.no
977 36 144

Salten Regionråd

Om Salten Regionråd:

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å:

  • å samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger
  • å profilere Salten og ivareta regionens interesser utad
  • økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon
  • å medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene

Salten Regionråd har kontorsted i Sjøgata 27.

Digitalisering:

Prosjektet «Ett digitalt Salten» startet opp høsten 2020 og skal ta utgangspunktet i Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet», den nasjonale strategien «Én digital offentlig sektor» og KS’s digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner, for så å gjøre nødvendige tilpasninger til Salten.

Prosjektet vil jobbe mot en visjon om en: Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Salten  

I tillegg skal disse delmålene bidra til å nå visjonen:

  • Økt digital kompetanse og deltakelse
  • Bedre tjenester
  • Effektiv ressursbruk
  • Økt verdiskaping.

Prosjektet vil ha fokus på ledelse, struktur, kultur og endringskompetanse som de bærende elementene for å lykkes. Strategien skal bidra til å tilrettelegge for digitalisering i kommunene. Det vil utvikles innhold under hvert innsatsområde som skal bidra til å nå delmål og hovedmål/visjon, samt en handlingsdel som skal beskrive hva som bør gjøres for å komme raskere i mål med digitaliseringen i kommunene.

Logo
Salten Regionråds logo